DOE-agenda

Wij zijn als burgers en initiatiefnemers van burgerinitiatieven allen nauw betrokken bij de samenleving van onze regio Twente. Met onze burgerinitiatieven zetten wij ons actief in om het welzijn van de samenleving in Twente te verbeteren.

Wij willen de voorwaarden voor het starten, uitvoeren en doorontwikkelen van burgerinitiatieven verbeteren. Dat past bij onze Twentse volksaard om autonoom en in vrijheid “van onderop” invloed uit te oefenen op onze eigen woon – en leefomgeving.

Dat past ook bij onze overtuiging dat burgers – als het om hun leefwereld gaat – sterker moeten komen te staan in het samenspel met de Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen. Als mede-eigenaren van onze 14 Twentse gemeenten!

Om dat te bereiken, volgen wij in 2021 de volgende DOE Agenda. Die agenda geeft aan welke acties we dit jaar voortzetten of op gang brengen. Het is een Agenda. Geen blauwdruk. Samen kunnen we natuurlijk afwijken van de agenda, als de actualiteit daar naar onze overtuiging aanleiding toe geeft.

Wij werken de onderstaande acties verder uit en geven aan wie welke actie wanneer in gang zet. Diegene zal dan ook het eerste aanspreekpunt zijn voor de leden en voor belangstellenden.

Acties 

1. Verbeteren van de voorwaarden voor burgerinitiatieven

  1. We blijven ons er bij provincie, gemeenten en waterschap voor inzetten dat inwoners tijdig en volwaardig medezeggenschap hebben bij (vaststelling en uitvoering van) beleid dat effect heeft op hun directe woon – en leefomgeving.
  2. Ondermeer via het Twentse Noabers Fonds ondersteunen wij burgerinitiatieven met een financiële bijdrage. We zetten in op een steviger positie van dat Fonds.
  3. Wij maken een“smoelenboek”: wie heeft welk netwerk en welke vaardigheden?Wie zou me kunnen helpen?
  4. Wij stimuleren het vormen van coalities op specifieke thema’s. Coalities tussen leden onderling, maar ook met partners buiten de TNC.
  5. Wij gaan de mogelijkheden na van samenwerking van de leden op (financieel -) administratief gebied.

2. Verbeteren van de deskundigheid onder inwoners

  1. We spreken elkaar bij voorkeur ‘in levende lijve’, communiceren met elkaar en met de buitenwacht via nieuwsbrieven, de website, facebookpagina…: wat is een burgerinitiatief? Wat kun je er mee? Hoe zet ik een burgerinitiatief op? Wie helpt me als ik vastloop?
  2. We vergroten de deskundigheid van leden en belangstellenden over specifieke, actuele thema’s door leerkringen te blijven organiseren. De in 2020 gestarte leerkringen over verduurzamen maatschappelijk vastgoed, energietransitie en de zorgtransitie zetten we voort. Het verwerven van kennis over crowdfunding, het (blijvend) activeren van jeugd om zich in te zetten voor de samenleving of het maken van projectplannen kunnen nieuwe thema’s voor een leerkring vormen.

3. Inwoners tijdig, beter en meer in staat stellen om met burgerinitiatieven bij te dragen         aan de aanpak van grote inhoudelijke opgaven in de samenleving

  1. De samenleving van Twente staat voor de complexe en urgente taak om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Denk aan klimaat, energie, stikstof, biodiversiteit, wonen en zorg. We gaan de dialoog aan over door ons te formuleren randvoorwaarden waaraan de overheid en haar partners moeten voldoen als het gaat over het moment en de wijze waarop inwoners worden betrokken bij de aanpak van die grote opgaven. Eerder pleitten we daarom voor het gebruik van het Burgerberaad als nieuwe vorm van directe democratie.
  2. Een van de door ons gewenste randvoorwaarden is, dat de opgave vanuit de regionale Twentse schaal een praktische vertaling krijgt naar de schaal van (deel)gebieden. Wij willen die gebiedsgerichte werkwijze bevorderen in steden, wijken, buurten, dorpen en buurtschappen. Wij pleiten er voor om bij die gebiedsgerichte werkwijze gebruik te maken van voorzieningen die er in die gebieden al zijn (denk aan bv Beien, Algoed, Windmolenbroek). Die voorzieningen kunnen prima laagdrempelige voorlichtingspunten over de grote opgaven zijn.
  3. De dialoog van punt 3a focussen we op de Zorgvisie Twente Beter, de Regionale Energie Strategie Twente, de (uitvoering van de) Watervisie (van het Waterschap) en de actualisering van de Omgevingsvisie provincie Overijssel.