Handvest Twentse Kracht

 

Dit handvest bevat de uitgangspunten die bij Twentse Noabers aangesloten inwonersinitiatieven onderschrijven en die ze als richtsnoer voor hun handelen hanteren. Daarmee maken wij aan inwoners, overheden, professionele organisaties en het bedrijfsleven in Twente duidelijk wat men van ons kan en mag verwachten. Tegelijkertijd formuleren we ook wat wij van anderen verwachten als we samen werken aan het onvolprezen en ons allen zo dierbare Twente.

  1. Maatschappelijke opgaven – zorg voor elkaar, zorg voor een goed fysiek en sociaal woon- en leefklimaat (met gelijke kansen voor iedereen in de gemeenschap), en zorg voor ons stukje van deze planeet – zien we eerst en vooral als onze zaak. Een zaak dus van Twentenaren en hun initiatieven.
  2. Wij zien inwonersinitiatieven als een noodzakelijk instrument met een eigen plaats binnen de Nederlandse rechtsorde. Dat instrument is daarmee een aanvulling op de vertegenwoordigende democratie.
  3. In onze aanpak is de kernvraag: wat willen mensen zelf? En: hoe willen en kunnen ze dat met eigen inzet, talenten, kennis en vaardigheden bereiken (zelfbestuur)?
  4. Wij zijn geworteld in onze buurt / wijk of gemeenschap en ons initiatief wordt gedragen door onze achterban. Als er bij inwoners weerstanden bestaan tegen ons initiatief of als anderen erdoor worden geschaad, dan gaan we het gesprek aan en zoeken we naar een oplossing.
  5. Eigen inzet en kracht staan voorop. Daarbij maken we op basis van wederkerigheid (halen en brengen) gebruik van de kennis en ervaring van de initiatieven die samenwerken in Twentse Noabers.
  6. Als we van andere partijen ondersteuning, medewerking of advies nodig hebben, dan zullen we daar om vragen. Dan verwachten we van overheden, professionele organisaties en het bedrijfsleven (onze Partners) een positieve houding om waar mogelijk te helpen bij het realiseren van initiatieven op basis van een lokaal gedragen aanpak van maatschappelijke opgaven. Dat betekent ook dat van onze Partners verwachten dat ze onze uitgangspunten van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing respecteren.
  7. Wij denken in mogelijkheden. Daarbij nemen we de “geest” van regels – die zijn gericht op het beschermen van gerechtvaardigde belangen en rechten van anderen – serieus. Als de “letter” van een regel een belemmering vormt (kan-niet), dan zoeken we in de “geest” van de regel samen met de regelgever en belanghebbenden naar een oplossing (kan-wel).
  8. Op basis van wederkerigheid verwachten we van onze partners de bereidheid om in hun contacten met inwonersinitiatieven eveneens te denken in mogelijkheden (‘kan-wel’). En te bezien hoe men binnen de bestaande organisatie en gangbare werkwijzen snel en flexibel kan inspelen op wat is vereist voor het succes van een inwonersinitiatief.
  9. Wij vervullen een maatschappelijke functie en we willen ons publiek verantwoorden over de manier waarop we onze bijdrage leveren. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat inwoners en anderen laagdrempelig toegang hebben tot alle op hun gemeenschap betrekking hebbende informatie. We verwachten op onze beurt dat ook onze partners deze openheid en transparantie betrachten.