Nieuws

Handvest Twentse Kracht
Dit handvest bevat de uitgangspunten die bij Twentse Noabers aangesloten inwonersinitiatieven onderschrijven en die ze als richtsnoer voor hun handelen hanteren. Daarmee maken wij aan inwoners, overheden, professionele organisaties en het bedrijfsleven in Twente duidelijk wat men van ons kan en mag verwachten. Tegelijkertijd formuleren we ook wat wij van anderen verwachten als we samen werken aan het onvolprezen en ons alle zo dierbare Twente. Lees meer in het Handvest Twentse Kracht

DRAN festival 2019 vrijdag 17 en zaterdag 18 mei
Volgend weekend staan wij met Twentse Noabers 2 dagen op het festival. Vrijdag 17 mei, geven wij in coproductie met de UT meerdere workshops over burgerinitiatieven in brede zin. Wij werken aan een Handvest en gaan op het festival met ons publiek in gesprek wat daar echt in moet staan. Heb jij daar een mening over, kom dan vooral vrijdag meepraten en lees het Concept Handvest Twentse Kracht . Zaterdag 18 mei houden wij in coproductie met Stimuland een spreekuur voor (startende) burgerinitiatieven. Heb jij een vraag aan ons of weet jij iemand die een vraag aan ons heeft, dan kan dat op zaterdag. Wil je graag zeker weten dat er tijd vrijgemaakt wordt, mail dan even Lidy Noorman en dan plant zij het in. Klik hier voor meer informatie over het spreekuur.

Twentse Noabers Fonds
Op maandag 1 april heeft de Algemene Leden Vergadering de oprichting van het Twentse Noabers Fonds goedgekeurd. Wij zitten natuurlijk niet stil. Via De Slinger Hengelo hebben wij notaris Ilone Huiskes van Hofsteenge & Wesseling Notarissen bereid gevonden om de stichting kosteloos op te richten. Maar dan zijn wij er nog niet. Wij zoeken nog budget (ca. 2.000 euro) om een website te laten ontwikkelen die we technisch zo in kunnen richten dat aanvragen makkelijk te doen zijn. Mocht jij weten waar wij die 2.000 euro kunnen vinden, laat het ons dan weten! Via het Twentse Noaber Fonds kunnen nu al aanvragen voor het 4D handgeld worden ingediend. De aanvragen moeten bij het ontbreken van een website vooralsnog via een aanvraagformulier per mail mail worden ingestuurd. Download hier het Aanvraagformulier Twents Noaberfonds.

Noaberschap als uitgangspunt van Knooperf Knuzz
‘Knooperf Knuzz’ zal in de toekomst naast het gezinshuis waar Jose en Emiel samen met hun twee biologische en hun zes gezinshuis kinderen wonen, bestaan uit nog drie kleinschalige onderkomens. Het eerste onderkomen is bedoeld voor de opvang van tienermoeders en hun kinderen. Op het knooperf krijgen zij de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in het moederschap. Het tweede onderkomen is voor het ‘zelfstandigheidstraject’. Ook kinderen die nu in het gezinshuis wonen, krijgen vanaf een bepaalde leeftijd de kans om dit zelfstandigheidstraject in te gaan.. De laatste woonunit is voor ouderen die graag een actieve rol willen vervullen binnen het knooperf om zo iets voor hun medemens te doen. Klik hier voor meer informatie over Knooperf Knuzz .

Panorama Twente 2040
Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 “Panorama Nederland” aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit Panorama is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan gaan veranderen tegen de achtergrond van de verandering van het klimaat, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. De Rijksadviseurs pleiten ervoor om deze grote opgaven in samenhang op te pakken op de schaal van de regio. Zij roepen gemeenten op om samen met provincie en Rijk voor elke regio een “Omgevingsagenda” te maken. Voor meer informatie mogen wij u verwijzen naar www.collegevanrijksadviseurs.nl.
Ook de samenleving in Twente krijgt te maken met deze maatschappelijke grote en zeer urgente opgaven; opgaven die we alleen adequaat kunnen aanpakken als we dat samen doen.
De Werkgroep Regio Metropool Twente stelt aan de 14 Twentse gemeenten voor om gehoor te geven aan de oproep van de Rijksadviseurs: laten we Panorama Nederland vertalen naar “PANORAMA TWENTE 2040”, een integrale omgevingsagenda voor effectieve samenwerking in de regio Twente.
Meer informatie:
Brief Panorama Twente 2040 aan Gemeenteraden
Panorama Twente 2040

Nationaal Convenant Gemeenschapskracht
Tijdens de Tweede Nationale Dialoog Gemeenschapskracht, die op 30 maart tijdens het We Doen Het Samen festival plaatsvond, is een start gemaakt met het Nationaal Convenant Gemeenschapskracht. Het doel van het convenant is om gemeenschapskracht in onze samenleving een vaste plek te geven en verder te ontwikkelen. Het convenant biedt hiervoor een kader.

 

Manifest Provinciale Staten verkiezingen Twentse Noabers
Op 14 maart heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd met onder andere commissaris van de koning Andries Heidema.
De provincie heeft uit verschillende hoeken het aanbod gekregen om in gesprek te gaan over de rol van de provincie in relatie tot maatschappelijke initiatieven, in een steeds veranderende maatschappij. Vragen die hierbij horen: Hoe kan de provincie slim omgaan met publiek geld? Wat voor soort provincie heeft onze samenleving nodig? Welke rol(len) kan de provincie vervullen? Met het gesprek dat de provincie hierover wil voeren, wil zij er voor zorgen dat de provincie ook als moderne overheid mee verandert en een rol van betekenis blijven vervullen.
Voor deze bijeenkomst zijn inwoners/ondernemers/initiatiefnemers uit de provincie Overijssel vanwege hun persoonlijke betrokkenheid op persoonlijke titel uitgenodigd om met de provincie in gesprek te gaan over hoe zij aankijken tegen deze veranderende rollen. Onze bestuursleden Willem Joosten, Bert ter Horst en Tim Jongman waren er bij! Op deze bijeenkomst hebben zij het Manifest Provinciale Staten verkiezingen van de Twentse Noabers aangeboden. In de bijeenkomst hebben zij het manifest toegespitst op de volgende vragen.
– Ondersteun het opzetten van regionale netwerken van bewonersinitiatieven en maak een duurzaam functioneren mogelijk.
– Overweeg deelname aan regionale fondsen zoals het Twentse Noabers Fonds i.o. ( Her-allocatie Provinciaal Noaberfonds?)
– Pas subsidievoorwaarden provinciale stimuleringsregelingen aan op de mogelijkheden van bewonersinitiatieven.
– Versterk en vergroot de mogelijkheden van het Programma Sociale Kwaliteit.
Lees hier het Manifest provinciale verkiezingen Twentse Noabers

4D Leerkringen
Een aantal leden zijn al actief benaderd, zo niet dan willen we iedereen bij deze graag informeren over de 4D-Leerkringen; ‘hoe versterken we burgerinitiatieven’. Hiervoor hebben we 3 thema’s en 3 begeleiders. In de bijlage heb ik de uitnodiging toegevoegd. De Kick-Off staat gepland op 9 april! Ben je (nog) niet benaderd en heb je interesse in een leerkring (let op, we verwachten actief betrokken inzet van meerdere werksessies) meld je dan per mail bij de begeleider van de leerkring waar jij in geïnteresseerd bent. En… vol=vol, dan houdt het ook op. De begeleiders van de leerkringen hebben hier het laatste woord. Voor meer informatie zie de Uitnodiging 4D-Leerkringen

Platform 31
Platform 31 zoekt 24 wijken voor Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk Gezocht: 24 wijken voor innovatieprogramma langer thuis inclusieve wijk

Bezoek Commissaris van de Koning de heer Heidema aan de Twentse Noabers
Op 1 september 2018 heeft de Commissaris van de Koning de Koning een werkbezoek afgelegd bij onze burgerinitiatieven in Twente.Lees hier meer