Nieuws

Oproep Twentse Noabers Coöperatie 

Wij hebben een oproep gestuurd aan alle overheden in Twente

“Pak de transities van energie, klimaat, landbouw, zorg, welzijn en wonen in Twente veel meer samen met de inwoners aan! Organiseer dat op korte termijn. En durf er landelijk mee op te vallen!”  Dat is de kernboodschap van de Oproep van de Twentse Noabers. 

 

Wie zijn wij?  

 

De Twentse Noabers Coöperatie (TNC) stelt zich ten doel om de voorwaarden voor het starten, uitvoeren en doorontwikkelen van burgerinitiatieven in onze regio te verbeteren. Onze 21 leden zijn als inwoners en initiatiefnemers van burgerinitiatieven allen nauw betrokken bij de samenleving van Twente. Met hun burgerinitiatieven zetten zij zich als vrijwilligers actief in om het welzijn en de leefbaarheid van de samenleving in Twente te verbeteren. 

 

Wij kijken er naar uit om de dialoog over onze oproep met u aan te gaan en om er snel concrete afspraken over te maken. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van de TNC,  

 

W. Joosten, voorzitter                                  A.M. ter Horst, secretaris  

 T: 0622086777                                             T: 0628787890
E:
willemjoosten@twentsenoabers.nl     E: bertterhorst@twentsenoabers.nl  

 

Corona levert nieuwe activiteiten op voor Algoed

Bij ons lid Landgoed Algoed doen ze, aangepast, bijna alles weer wat ze vóór corona ook deden. En meer. Want toen het ‘buitenbuurthuis’ in maart, net als de rest van Nederland, de deuren ook moest sluiten, startten ze een radioprogramma om in contact te blijven met elkaar. “Daar gaan we, ook nu we weer open zijn mee door” zegt Angelien Hoppen, bestuurslid van de stichting.

 

Podcasts leerkring eenzaamheid onder jongeren

Leerkring eenzaamheid onder jongeren

Eind 2018 is de leerkring eenzaamheid onder jongeren ontstaan door een initiatief van Twentse Noabers Coöperatie in samenspraak met een burger uit Hengelo, Tom Morssink. Het doel van de leerkring is om het maatschappelijke probleem van eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Voor eenzaamheid onder ouderen is immers al veel (publieke) aandacht. De leerkring bestaat uit burgers, onderzoekers, studenten, eenzame jongeren en gepensioneerden enerzijds en anderzijds bestaat de leerkring uit vertegenwoordigers van Humanitas, Wijkracht en de gemeente Hengelo als experts in het sociaal domein.

De leerkring is een afspiegeling van de Twentse samenleving. Er zitten jongeren in met allerlei problematieken en met eenzaamheidsgevoelens, er zitten experts in, onderzoekers, gepensioneerd. Het is een multidisciplinaire groep mensen die regelmatig aangevuld worden met nieuwe mensen en dus nieuwe inzichten.
Het Twentse Noabersfonds stelt een bijdrage beschikbaar waarmee technische ondersteuning bij de productie van de podcasts mogelijk wordt gemaakt.

De podcasts kan je afluisteren op eenzaamheidonderjongeren.nl

Qua aanpak heeft de leerkring de voorbije maanden onder meer storytelling en design thinking gebruikt als methoden om te kijken wat het probleem is op het gebied van eenzame jongeren in Hengelo en omgeving. Er zijn een vijftal bijeenkomsten geweest om samen te werken aan duurzame activiteiten, om initiatieven te bespreken en om verhalen van eenzame jongeren aan te horen. De problematiek en het vraagstuk heeft een geweldige aantrekkingskracht op diverse groepen in de Twentse samenleving. Zo zijn bijvoorbeeld studenten van Universiteit Twente aangesloten, die zich enerzijds herkennen in de problematiek en anderzijds hun theoretische expertise in zetten om het vraagstuk scherp te krijgen. Mensen zijn zo enthousiast dat ze uit de volledige regio aanhaken

Voor de week van de eenzaamheid, begin oktober 2019 hebben we een campagne opgezet. Deze campagne, met verhalen van de deelnemers van de leerkring, ging als lopend vuurtje de afgelopen twee maanden op Linkedin en Facebook. Nieuwe mensen sloten vervolgens aan bij de leerkring en nieuwe verhalen zorgden voor inspiratie om verder te gaan met ons vraagstuk.

Een van de belangrijkste bevindingen tot nu toe is:
• We constateren dat professionele organisaties, vrijwilligers organisaties en gemeente niet of nauwelijks samenwerken.
• Er is nog onvoldoende aandacht voor de problematiek van eenzame jongeren
• De leerkring is een community die graag wil blijven voortbestaan als community om verhalen te delen en als springplank kan dienen voor eenzame jongeren en voor professionals die graag met dit thema aan de slag willen.
Er is nog relatief weinig bekend over eenzaamheid onder jongeren. Het thema is dit jaar wat groter geworden in de Nederlandse samenleving. Vanuit het ministerie is er wat aandacht voor gekomen. Het probleem wordt onderschat. In Tilburg is onderzoeker Gerine Lodder bezig met dit thema.
We weten dat jongeren social media gebruiken om met elkaar te communiceren. Dit is enerzijds positief en anderzijds gaat dit ook ten koste van het fysieke contact. Toch willen we een modern middel gaan inzetten om jongeren te bereiken. We willen podcasts gaan maken met als doel meer bekendheid te generen over het onderwerp, maar ook wat je kunt doen en hoe je het kunt doen. Met andere woorden we laten experts van Humanitas en Wijkracht aan het woord, in gesprek met de jongeren zelf.
Wij willen door een project deze problematiek in Hengelo aanpakken. Wij willen begin 2020 hier mee starten en het project voor de zomervakantie 2020 afronden.

Projectvoorstellen:
1: We willen 5 a 10 podcasts maken om de problematiek onder jongeren zichtbaar te maken door experts met eenzame jongeren te laten praten. Deze gaan we verspreiden we via social media. En door jongeren aan te moedigen zich zelf te melden.

2: We willen samenwerking bevorderen. Daarvoor willen we mensen bij elkaar brengen en via een infografic een convenant laten ondertekenen gericht op het oppakken van eenzaamheid onder jongeren.

3: We willen de leerkring als Community laten voortbestaan . De leerkring begeleid het project en wil door de activiteiten tevens bijdragen aan het versterken van cognitieve vaardigheden/sociale vaardigheden onder eenzame jongeren.

Financiële steun in de rug voor buurt- en dorpshuizen

Op 12 juni heeft het kabinet besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de TOGS-regeling. De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, de code waarmee je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit je uitvoert. Let op! Ben op tijd met aanvragen. De TOGS-regeling sluit op 26 juni a.s. Lees meer hoe je dit kan aanvragen op https://www.lsabewoners.nl/vanaf-vandaag-financiele-tegemoetkoming-voor-buurt-en-dorpshuizen/

Zichtbaarheid burgerinitiatieven groeit

In deze corona-periode hebben burgers allerlei initiatieven genomen om mensen te helpen. Deze burgerinitiatieven krijgen in de media veel aandacht en zijn meer zichtbaar geworden. Dat is welverdiend’, zegt Tim Jongman van Nederland Zorgt Voor Elkaar, het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. Tim Jongman is ook bestuurslid van de Twentse Noabers. Op zorgsaamwonen.nl staat een interview met hem over de groeiende zichtbaarheid van burgerinitiatieven.

Maex impuls voor Overijssel en voorbeeldprotocol van het LSA

Van 8 juni (10.00 uur) tot en met 12 juni 2020 (22.00 uur) kan de MAEX Impuls Overijssel worden aangevraagd door initiatieven uit deze Provincie.
De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Heb jij een bestaand initiatief in de provincie Overijssel dat bijdraagt aan Mens & Maatschappij? En kan jouw organisatie wel wat versterking gebruiken? Dan kun je vanaf 8 juni de Impuls aanvragen.

Buurthuizen en ontmoetingsplekken mogen vanaf 1 juni weer open voor maximaal 30 mensen. Het is belangrijk dat je een goed plan hebt om dat te doen. Daarom kun je een voorbeeldprotocol downloaden. Dat kun je gebruiken als leidraad bij de voorbereidingen.

Hulp voor Overijsselse wijk-, buurt en dorpsaccomodaties

Samen met de provincie Overijssel, gemeenten gaat de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) aan de slag met praktische ondersteuning van de ontmoetingscentra zoals dorpshuizen, kulturhusen, mfa’s en wijkcentra. Deze plaatsen waar inwoners normaal gesproken samenkomen zijn door de coronacrisis gesloten.
Doordat activiteiten stilliggen blijven de dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra leeg. Hierdoor komen veel van deze ontmoetingscentra in de problemen. Tegelijkertijd moeten ze maatregelen nemen om te functioneren in de 1,5 meter-samenleving en zijn er kansen te benutten. De scholen die weer opengaan of zorginstellingen hebben juist behoefte aan meer vierkante meters. Hier kan slim samengewerkt worden. Voor meer informatie lees Hulp voor Overijsselse wijk-, buurt- en dorpsaccomodaties

Verslag zoom sessie Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVVK)

In dit verslag van deze zoom sessie over de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor burgerinitiatieven, dorpshuizen etc. waaraan ook enkele van onze bestuursleden hebben deelgenomen staat veel informatie over de corona virus crisis. Ook staan er veel links in naar andere informatiebronnen. Gedeputeerde Roy de Witte, die ook aan de zoomsessie deelnam, gaf aan dat hij de mogelijkheid van een provinciaal noodfonds gaat onderzoeken. Ook gaf hij aan dat er vanuit de provincie coulant wordt omgegaan met de prestaties uit de subsidiebeschikking en dat nieuwe aanvragen van initiatieven versneld worden behandeld  zodat er geld beschikbaar komt. Krijg je subsidie? Ga dan met de verstrekker in gesprek over de voorwaarden in deze tijd. Men is in deze tijd heel welwillend om in gesprek te gaan over een alternatieve invulling en besteding van je geld.
Ook goed was te vernemen dat de LSA, LVKK en enkele provincies in Den Haag bepleiten dat dorpshuizen en sommige bewonersinitiatieven ook onder de regelingen van Het Rijk moeten vallen om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor financiële steun.
Lees meer in het verslag zoom sessie OVVK

Financiële noodhulp voor sociale initiatieven

Het oranjefonds acute-coronahulp loket  is inmiddels gesloten vanwege het bereiken van het maximale budget (3,5 miljoen €). Uiterlijk 14 april wordt bekend gemaakt hoe verder te gaan.
De Rabobank heeft haar fondsen opengesteld voor noodhulp https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/
Veel Twentse Fondsen werken gewoon door zo ook bijvoorbeeld het Twentse Noabers Fonds

Bloemlezing burendiensten in tijden van corona
Veel mensen nemen allerlei prima initiatieven om hun buren in tijden. Bloemlezing burendiensten in tijden van Corona 6-4 van Nederland Zorgt Voor Elkaar voor inspiratie en ideeën!

Coronahulp voor burgerinitiatieven
Allereerst hopen we dat jullie allemaal gezond zijn en gezond blijven in deze bijzondere tijden van het corona-virus. We beseffen dat vrijwel al jullie activiteiten vanuit de buurthuizen, ontmoetingsplekken en andere locaties stil zijn komen te staan. Verschillende organisaties, zoals de KNHM, LSA en de MAEX hebben informatie op hun website staan, hoe om te gaan met het corona-virus. Wellicht hebben jullie deze informatie middels andere kanalen al ontvangen, maar graag willen we jullie hierop attenderen, zodat we ook na deze tijden op volle kracht verder kunnen gaan met al onze prachtige activiteiten.
Hieronder een verwijzing naar de verschillende websites:
– Wat te doen in tijden van corona crisis? KNHM
– Coronahulp Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, aantal tips om ook in deze tijden naar elkaar om te zien.
Verder is de MAEX aan het achterhalen wat voor hulp initiatieven nodig hebben, met name ook in financiële zin middels een noodfonds. Actieve bewoners in het hele land zijn op zoek naar manieren om in deze tijd en ook daarna het verschil te blijven maken in de wijk. De MAEX, heeft een korte enquête opgezet om te achterhalen of en wat voor hulp initiatieven nodig hebben.
Van sommige organisaties horen we bijvoorbeeld dat er weinig of geen inkomsten meer zijn, maar de vaste kosten gewoon doorlopen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er een noodfonds voor bewonersinitiatieven opgezet kan worden. Om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is, vragen we jullie deze enquête in te vullen en/of door te sturen. Ook goed om wat beter inzicht te krijgen in je eigen initiatief.
Is er verder de behoefte om te praten met iemand vanuit de Twentse Noabers, schroom niet en neem contact met ons op.
met vriendelijke groet,
Tim Jongman
06 52 38 69 88

Voor nu blijf gezond en laten we ook in deze tijden naar elkaar blijven omzien!

Oproep Twentse Noabers Coöperatief
Onderstaande oproep is onder andere verzonden aan overheden, woningcoöperaties, verhuurders en de media.

Help ook financieel de burgerinitiatieven in Twente!

Als coöperatie van burgerinitiatieven vragen wij (Twentse Noabers) graag jullie aandacht om in deze tijden ook serieus te kijken naar financiële ondersteuning van burgerinitiatieven in Twente. Twente kent veel burgerinitiatieven. Burgers die in collectief verband actief zijn om de wijk of dorp een stuk leefbaarder te maken. Twente kent vele duizenden vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om noaberschap in deze regio een extra dimensie te geven door naar elkaar om te zien.

Ook deze burgerinitiatieven worden hard geraakt door de corona-crisis en vrijwel alle activiteiten vinden geen doorgang. Dit heeft voor deze burgerinitiatieven ook financiële consequenties. Huren voor de accommodaties moeten betaald worden, en soms zijn er betaalde krachten in dienst, dit terwijl inkomstenbronnen zoals verhuur van ruimtes volledig zijn weggevallen. Zie het als de cafés en restaurants op dit moment.

Burgerinitiatieven hebben veelal geen diepe zakken en moeten financieel vaak roeien met de riemen die ze hebben. Wij als Twentse Noabers vragen dan ook verhuurders van accommodaties, zoals gemeenten en woningcorporaties om coulant om te gaan met betrekking tot het betalen van de huur van hun accommodaties en burgerinitiatieven hierin ook actief tegemoet te komen. Dit zodat we na de corona-crisis weer met volle kracht aan de slag kunnen gaan en al deze burgerinitiatieven weer kunnen doen waar ze goed in zijn, omzien naar elkaar en Twente weer een stuk leefbaarder maken!

Twentse Noabers Coöperatief U.A.

Willem Joosten
Voorzitter Twentse Noabers Coöperatief

Een Twentse Noabers teleconferentie ter voorbereiding van weer nieuwe leerkringen 

Het Twentse Noabers Cooöperatief  hield met behulp van zoom samen met de moderatoren en Stimuland op 25 maart een teleconferentie over de start van een nieuwe ronde leerkringen. Wil je praktische informatie over het werken met zoom bel dan ons bestuurslid Tim Jongman 06 52 38 69 88. Het idee is in ieder geval al met één leerkring uit te proberen of dat ook met teleconferenties kan! Nadere informatie volgt.

Handvest Twentse Kracht
Dit handvest bevat de uitgangspunten die bij Twentse Noabers aangesloten inwonersinitiatieven onderschrijven en die ze als richtsnoer voor hun handelen hanteren. Daarmee maken wij aan inwoners, overheden, professionele organisaties en het bedrijfsleven in Twente duidelijk wat men van ons kan en mag verwachten. Tegelijkertijd formuleren we ook wat wij van anderen verwachten als we samen werken aan het onvolprezen en ons alle zo dierbare Twente. Lees meer in het Handvest Twentse Kracht

DRAN festival 2019 vrijdag 17 en zaterdag 18 mei
Volgend weekend staan wij met Twentse Noabers 2 dagen op het festival. Vrijdag 17 mei, geven wij in coproductie met de UT meerdere workshops over burgerinitiatieven in brede zin. Wij werken aan een Handvest en gaan op het festival met ons publiek in gesprek wat daar echt in moet staan. Heb jij daar een mening over, kom dan vooral vrijdag meepraten en lees het Concept Handvest Twentse Kracht . Zaterdag 18 mei houden wij in coproductie met Stimuland een spreekuur voor (startende) burgerinitiatieven. Heb jij een vraag aan ons of weet jij iemand die een vraag aan ons heeft, dan kan dat op zaterdag. Wil je graag zeker weten dat er tijd vrijgemaakt wordt, mail dan even Lidy Noorman en dan plant zij het in. Klik hier voor meer informatie over het spreekuur.

Twentse Noabers Fonds
Op maandag 1 april heeft de Algemene Leden Vergadering de oprichting van het Twentse Noabers Fonds goedgekeurd. Wij zitten natuurlijk niet stil. Via De Slinger Hengelo hebben wij notaris Ilone Huiskes van Hofsteenge & Wesseling Notarissen bereid gevonden om de stichting kosteloos op te richten. Maar dan zijn wij er nog niet. Wij zoeken nog budget (ca. 2.000 euro) om een website te laten ontwikkelen die we technisch zo in kunnen richten dat aanvragen makkelijk te doen zijn. Mocht jij weten waar wij die 2.000 euro kunnen vinden, laat het ons dan weten! Via het Twentse Noaber Fonds kunnen nu al aanvragen voor het 4D handgeld worden ingediend. De aanvragen moeten bij het ontbreken van een website vooralsnog via een aanvraagformulier per mail mail worden ingestuurd. Download hier het Aanvraagformulier Twents Noaberfonds.

Noaberschap als uitgangspunt van Knooperf Knuzz
‘Knooperf Knuzz’ zal in de toekomst naast het gezinshuis waar Jose en Emiel samen met hun twee biologische en hun zes gezinshuis kinderen wonen, bestaan uit nog drie kleinschalige onderkomens. Het eerste onderkomen is bedoeld voor de opvang van tienermoeders en hun kinderen. Op het knooperf krijgen zij de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in het moederschap. Het tweede onderkomen is voor het ‘zelfstandigheidstraject’. Ook kinderen die nu in het gezinshuis wonen, krijgen vanaf een bepaalde leeftijd de kans om dit zelfstandigheidstraject in te gaan.. De laatste woonunit is voor ouderen die graag een actieve rol willen vervullen binnen het knooperf om zo iets voor hun medemens te doen. Klik hier voor meer informatie over Knooperf Knuzz .

Panorama Twente 2040
Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 “Panorama Nederland” aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit Panorama is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan gaan veranderen tegen de achtergrond van de verandering van het klimaat, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. De Rijksadviseurs pleiten ervoor om deze grote opgaven in samenhang op te pakken op de schaal van de regio. Zij roepen gemeenten op om samen met provincie en Rijk voor elke regio een “Omgevingsagenda” te maken. Voor meer informatie mogen wij u verwijzen naar www.collegevanrijksadviseurs.nl.
Ook de samenleving in Twente krijgt te maken met deze maatschappelijke grote en zeer urgente opgaven; opgaven die we alleen adequaat kunnen aanpakken als we dat samen doen.
De Werkgroep Regio Metropool Twente stelt aan de 14 Twentse gemeenten voor om gehoor te geven aan de oproep van de Rijksadviseurs: laten we Panorama Nederland vertalen naar “PANORAMA TWENTE 2040”, een integrale omgevingsagenda voor effectieve samenwerking in de regio Twente.
Meer informatie:
Brief Panorama Twente 2040 aan Gemeenteraden
Panorama Twente 2040

Nationaal Convenant Gemeenschapskracht
Tijdens de Tweede Nationale Dialoog Gemeenschapskracht, die op 30 maart tijdens het We Doen Het Samen festival plaatsvond, is een start gemaakt met het Nationaal Convenant Gemeenschapskracht. Het doel van het convenant is om gemeenschapskracht in onze samenleving een vaste plek te geven en verder te ontwikkelen. Het convenant biedt hiervoor een kader.

 

Manifest Provinciale Staten verkiezingen Twentse Noabers
Op 14 maart heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd met onder andere commissaris van de koning Andries Heidema.
De provincie heeft uit verschillende hoeken het aanbod gekregen om in gesprek te gaan over de rol van de provincie in relatie tot maatschappelijke initiatieven, in een steeds veranderende maatschappij. Vragen die hierbij horen: Hoe kan de provincie slim omgaan met publiek geld? Wat voor soort provincie heeft onze samenleving nodig? Welke rol(len) kan de provincie vervullen? Met het gesprek dat de provincie hierover wil voeren, wil zij er voor zorgen dat de provincie ook als moderne overheid mee verandert en een rol van betekenis blijven vervullen.
Voor deze bijeenkomst zijn inwoners/ondernemers/initiatiefnemers uit de provincie Overijssel vanwege hun persoonlijke betrokkenheid op persoonlijke titel uitgenodigd om met de provincie in gesprek te gaan over hoe zij aankijken tegen deze veranderende rollen. Onze bestuursleden Willem Joosten, Bert ter Horst en Tim Jongman waren er bij! Op deze bijeenkomst hebben zij het Manifest Provinciale Staten verkiezingen van de Twentse Noabers aangeboden. In de bijeenkomst hebben zij het manifest toegespitst op de volgende vragen.
– Ondersteun het opzetten van regionale netwerken van bewonersinitiatieven en maak een duurzaam functioneren mogelijk.
– Overweeg deelname aan regionale fondsen zoals het Twentse Noabers Fonds i.o. ( Her-allocatie Provinciaal Noaberfonds?)
– Pas subsidievoorwaarden provinciale stimuleringsregelingen aan op de mogelijkheden van bewonersinitiatieven.
– Versterk en vergroot de mogelijkheden van het Programma Sociale Kwaliteit.
Lees hier het Manifest provinciale verkiezingen Twentse Noabers

4D Leerkringen
Een aantal leden zijn al actief benaderd, zo niet dan willen we iedereen bij deze graag informeren over de 4D-Leerkringen; ‘hoe versterken we burgerinitiatieven’. Hiervoor hebben we 3 thema’s en 3 begeleiders. In de bijlage heb ik de uitnodiging toegevoegd. De Kick-Off staat gepland op 9 april! Ben je (nog) niet benaderd en heb je interesse in een leerkring (let op, we verwachten actief betrokken inzet van meerdere werksessies) meld je dan per mail bij de begeleider van de leerkring waar jij in geïnteresseerd bent. En… vol=vol, dan houdt het ook op. De begeleiders van de leerkringen hebben hier het laatste woord. Voor meer informatie zie de Uitnodiging 4D-Leerkringen

Platform 31
Platform 31 zoekt 24 wijken voor Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk Gezocht: 24 wijken voor innovatieprogramma langer thuis inclusieve wijk

Bezoek Commissaris van de Koning de heer Heidema aan de Twentse Noabers
Op 1 september 2018 heeft de Commissaris van de Koning de Koning een werkbezoek afgelegd bij onze burgerinitiatieven in Twente.Lees hier meer